Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’
якшення. Підкресліть орфограму.

Змен…шення, промін…чик, камін…чик,
нен…чин, закін…чувати, дон…чин,
брин…чання, гон…щик, камін…ці,

підвод…ся, облич…, май бут…нє,

черкас…кий, боїт…ся, колодяз…ний,

куз…ня, різ…бяр, уман…ський,

піднос…ся, нян…чин, тон…ший,

поділ…с…кий, промін…чик, т…мян
Ответ
0 (0 оценок)
0
dedinsaid614 1 год назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи
Зменшення,промінчик,камінчик,неньчин,закінчувати,доньчин,бриньчання,гонщик,камінці,підводься, обличчя, майбутнє,черкаський,боїться,колодязний,кузня,різьбяр,уманський,підносься,няньчин,тонший,подільський, промінчик,тьмян
Ответ
0 (0 оценок)
0
mariiasolojdeenko453 1 год назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

зменшення, промінчик, камінчик, неньчин , закінчувати , доньчин, бринчання , гонщик, камінці, поводься, облич, майбутнє, черкаський, боїться, колодязний, кузня, різьбяр, уманський, підносся, нянчин, тонший, подільський, промінчик, тьмян

Остались вопросы?