ЖАҢА СӨЗДЕР тағдыр, жұбайы, түңілмейді, адамзат, асыраушысы, жинақталған бейне, құдіретті, таусыл, келтір
подилить по сла-гам​
Ответ
0 (0 оценок)
0
saida53 1 год назад
Светило науки - 5366 ответов - 46949 раз оказано помощи

Ответ:

тағ-дыр, жұ-байы, түң-іл-мей-ді, адам-зат, асы-рау-шы-сы, жи-нақ-тал-ған, бей-не, құ-ді-рет-ті, тау-сыл, кел-тір

Объяснение:

Остались вопросы?